A botica da expresión Rotating Header Image

O almacén do apóstata

O almacén do apóstata

O almacén do apóstata é unha pequena oficina virtual coa información e documentación necesaria para que calqueira galego ou galega poda realizar os trámites necesarios para apostatar; é dicir, para “borrar” os seus datos da Igrexa Católica.

O almacén do apóstata conta coas traduccións e colaboración de www.apostasia.es, o maior portal adicado á apostasía e os seus procedementos, e tamén con material e información da Oficina de Defensa de Derechos y Libertades do Concello de Rivas-Vaciamadrid; a única de España que apoia o proceso de apostasía.

Solicitude de cancelación á Parroquia (.doc)

Solicitude de cancelación ó Bispado ou Arcebispado (.doc)

OPCIONAL. Para AEPD (Axencia Española de Protección de Datos)
Reclamación de tutela do Dereito de cancelación (En castelán) (.pdf)

Coñece cal é a túa parroquia e Bispado/Arcebispado en Galicia

Convén ler antes a información sobre a apostasía situada debaixo, para realizar de forma correcta os trámites.

¿Que é a apostasía?

A apostasía é o procedemento polo cal abandónase a pertenza á Igrexa católica logo de entrar a formar parte dela mediante o bautismo.

A declaración de apostasía é o único medio que a Igrexa católica, en principio, recoñece para que unha persoa bautizada deixe de pertencer a ela de forma voluntaria, xa que o apartarse da práctica relixiosa en ausencia dunha manifestación formal de abandono da Igrexa non comporta para a Igrexa ningunha situación especial.

Con todo, vén sendo unha práctica habitual por parte da Igrexa católica negarse ou pór trabas á aceptación das declaracións de apostasía. Convén entón recorrer á Axencia Española de Protección de Datos para que esta obrigue (en cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos) á Igrexa católica a que suprima de todos os seus rexistros os datos da persoa que así o solicite (todas as últimas resolucións da Axencia así o fan). Os rexistros máis habituais onde a Igrexa católica posúe datos persoais son os Libros Parroquiais (Libro de Bautismos, Libro de Confirmacións e Libro de Matrimonios) e as copias que destes libros posúen os obispados/arcebispados correspondentes no seu Arquivo Histórico Diocesano.

¿Como apostatar?

Para apostatar, primeiro hai que solicitar á Igrexa católica que suprima os nosos datos persoais de todos os seus rexistros, posto que revogamos o consentimento a que posúa devanditos datos persoais (este procedemento, segundo a Lei Orgánica de Protección de Datos, recibe o nome de “exercicio do dereito de cancelación”). Para iso, hai que realizar dous procedementos paralelos e case idénticos.

Proceso

1. Han de facerse 2 solicitudes simultáneas de cancelación de datos persoais de carácter especialmente protexido que, con motivo do bautismo, obran en poder da Igrexa católica:

a. Ante a Parroquia na que a persoa afectada foi bautizada, pois posúe o ficheiro “Libro de Bautismos”, para o que, necesítase saber o nome e dirección exactos da Parroquia. Para o caso en que desapareza, é necesario saber que parroquia *detenta o Libro de Bautismos para remitir a esta, no seu caso, a solicitude.

b. Ante o obispado ou arcebispado ao que pertence a Parroquia onde bautizaron á persoa afectada.

2. Débe achegar unha copia compulsada do DNI ou pasaporte, e as solicitudes de cancelación poden facerse por burofax con acuse de recibo e certificación de texto. Unha vez enviadas as dúas comunicacións, en principio en dez días desde a recepción deben proceder a cancelar os nosos datos de carácter persoal. Pero no caso de que non nos contesten nun prazo razoable (poñamos un mes), ou o fagan de forma evasiva, que é como adoitan facelo debemos solicitar a tutela da Axencia Española de Protección de Datos.

¿E logo que?

Unha vez enviadas devanditas cartas, caben varias posibilidades:

-Aceptan a nosa solicitude e acceden a suprimir os nosos datos. Neste caso, finaliza así o noso proceso de apostasía.

-Néganse a suprimir os nosos datos. Neste caso cabe cursar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (Ver modelo arriba)

-Pon algunha traba para suprimir os nosos datos. Neste caso tamén cabe cursar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (Ver modelo arriba)

-Pasan máis de 10 días sen que recibamos resposta algunha. Tamén cabe cursar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos neste caso. (Ver modelo arriba)

One Comment